Obres i serveis realitzats

anterior
siguiente
listado

RONDA DE SA POBLA - FASES 2 I 3

SITUACIÓ DE L'OBRA
Terme municipal de Sa Pobla. Mallorca.
CLIENT
Ajuntament de Sa Pobla
PRESSUPOST
6.922.899,00 €
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Construcció de carretera de circumval.lació urbana de quatre qui lòmetres i mig de longitud, de nou traçat. La secció inclou, a més de la carretera, la construcció d'un passeig de vianants i per ciclistes paral.lel a la carretera i un vial de servei de circulació lenta a què conflueixen els carrers del municipi. Inclou treballs de moviments de terres, explanacions, pavimentacions, estructures, drenatges, desviament de serveis existents, instal.lació de nous serveis (aigua potable, aigua per a reg, clavegueram, canalitzacions per a baixa i mitja tensió, telefonia, etc. ...), instal.lació d'enllumenat públic, senyalització vertical i horitzontal, abalisament, instal.lació de jocs infantils, jardineria etc. ...
Bookmark and Share