Operaris Maquinaria Pesada

COEXA, S.A. compta en la seva plantilla amb operaris plenament qualificats per a la conducció i el maneig de tot el parc de maquinària que posseeix l'empresa. Tots els nostres operaris segueixen un procés de formació i millora continuat enfocat a temes relacionats amb la seguretat en el treball, la conservació del medi ambient i optimització de recursos naturals, actualitzacions sobre el maneig de la pròpia maquinària, etc ...

Disposem d'operaris especialitzats per a conduir des de la màquina més petita a la més gran incloent retroexcavadores i pales carregadores de diferents tipus i mides, camions de diferents tipus, motoanivelladores i compactadors, etc ...