Ferms I Paviments

Tenim tota la maquinària necessària per garantir la correcta execució de bases granulars per a ferms així com l'extensió i reparació de capes de mescles bituminoses en calent. Comptem amb motoanivelladores de diferents mides, compactadors de terres, fresadores de ferms deteriorats, estenedores i compactadors de mescles bituminoses, entre una altra maquinària específica.

Cabeza tractora
Motoanivelladora
Camiones rígidos
Compactador de terres
Dúmper
Minicompactador tàndem de terres
Camion grúa
Gravilladora
Camión hormigonera
Fresadora d’aglomerat.
Camión bomba hormigón
Camió bituminador
Camión contenedores
Estenedora d’asfalt d’orugues.

Estenedora d’asfalt de rodes
Remolques
Compactador de pneumàtics per asfalt
Góndola
Compactador tàndem per asfalt.